MotorXperience Nederland

Nebraskadreef 21,
3565 AE Utrecht,

06-83247484

Contact: johan@motorxperiencenderland.nl

Tel.: 06-8324 7484

KNMV KGI MotorInstructeur

Gevorderde Motortrainer

Rijschoolnummer: 8049Z5

KvKnummer 62652745

 

MotorXperience Nederland verzorgt motorrijles in en rond Utrecht

Wij bieden lespakketten, inclusief praktijkexamens, of een 4-daagserijopleiding met afsluitend examen.

Ook bieden we opfrislessen en zomeravondclinics voor beginnende motorrijders.

Vanaf 1986 ervaring als motorinstructeur. Zowel WRM als KNMV gediplomeerd

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met MotorXperience Nederland, alswel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van onze rijschool. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de rijschool en de cursisten. Een overeenkomst tussen MotorXperience Nederland en de cursist is tot stand gekomen nadat de cursist het digitale aanmeldformulier heeft ingevuld en daarmee de algemene voorwaarden heeft geaccepteerd.

 

Artikel 1: De rijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken:

 

1.1 De cursist krijgt praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen(WRM). De instructeur is in het bezit van een geldig instructeursbewijs;

1.2 De cursist legt het rijexamen in principe af met de motor waarmee rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de cursist het examen aflegt met een vervangende gelijkwaardige lesmotor;

1.3 De rijles wordt volledig benut voor de cursist. Hetgeen inhoudt dat tijdens de rijles vragen over de voorgaande les, voorbespreking, uitleg, nabespreking en invullen van de KNMV Vorderingenkaart deel uitmaken van de rijles. Het plannen van rijlessen gebeurt zover als mogelijk mogelijk voor het begin van de rijopleiding.

1.5 De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurd, waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is, een goede bedrijfsverzekering afgesloten, alsook een ongevallen opzittenden verzekering.

Rijschoolkleding en helm zijn kosteloos te gebruiken. Eigen motorkleding is toegestaan. Echter bij schade aan de eigen motorkleding is dit voor eigen risico.

1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de cursist hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De cursist kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken:

Artikel 2:

2.1.Om motorrijlessen te volgen moet je 18 jaar oud en in bezit zijn van een B-rijbewijs of theoriecertificaat A. Tevens dient de cursist tijdens de lessen altijd een B Rijbewijs danwel een A theoriecertificaat plus legitimatiebewijs bij zich te dragen;

2.2 De cursist dient tijdig vóór de rijles aanwezig te zijn in verband met omkleden en wegrijdcontrole van de lesmotor. Is echter de cursist iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de rijschool. Ben je er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen;

2.3 De cursist mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter gelieve dit wel 48 uur van te voren melden, anders heeft de rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd;

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de cursist in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld: het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven, of vakantie;

2.5 De cursist verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool;

2.6 Indien de cursist iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft de rijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden;

2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de cursist.

Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden:

Artikel 3:

3.1 Betalingen dienen voldaan te worden voor iedere les;

3.2 Voor betalingen bij lespakketten dienen de betaal termijnen uiterlijk vóór de termijn datum voldaan te zijn, anders worden de lessen stop gezet;

3.3 Komt het toch voor dat de cursist niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:

3.3.1. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een herinneringsfactuur. Wordt hier echter ook geen gehoor aan gegeven, ontvang je 8 dagen na de herinnering een aanmaning waarbij aanmaningskosten (minimaal €10,-) worden gerekend. Indien mogelijk wordt er telefonisch contact gezocht met de leerling;

3.3.2. De rijschool mag rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente, vermeerderd met 2% op jaarbasis.

3.4 Mocht het toch voorkomen dat de cursist niet betaalt, dan schakelt de rijschool een incassobureau in. Dit zorgt voor extra kosten die de cursist ook zal moeten vergoeden;

3.5 Als je een pakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je recht op restitutie: de niet-gereden uren worden gecrediteerd tegen de pakketuurprijs.

Artikel 4: Rij(her)examen en Tussentijdse Toets:

 

4.1 Als de cursist niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de cursist toegerekend kunnen worden, moet de cursist de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen;

4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de cursist het nieuwe examen niet zelf te betalen;

Artikel 5: Beëindiging van de les- en pakketovereenkomsten:

 

5.1 De rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

  1. De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de cursist opzettelijk geen en/of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool (zie artikel 2.5);
  2. De cursist zich op de motorfiets en/of in het verkeer opzettelijk op onverantwoorde wijze gedraagt danwel instructies van de instructeur opzettelijk niet opvolgt;

Artikel 6: Aanvullende afspraken:

 

6.1 De rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de cursist maken. Deze zullen dan schriftelijk worden vastgelegd;

6.2 Deze algemene voorwaarden zullen echter op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

Artikel 7: Lespakketten:

 

7.1 Indien de cursist een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de cursist nog geen gebruik maken van het examen. De cursist dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen tegen het op dat moment geldende losse uurtarief. Dit om te voorkomen dat de cursist onnodig extra geld aan examens uitgeeft terwijl er volgens de instructeur onvoldoende tot geen kans van slgen is, danwel om te voorkomen dat het slagingspercentage-het visitekaartje van de rijschool- negatief wordt beïnvloed;

7.2 De cursist is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat..  Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets of rij(her)examen gereserveerd of afgenomen worden. Tevens dient de cursist er zorg voor te dragen dat reeds aan het begin van de rijopleiding een Gezondheidsverklaring wordt aangevraagd zonder welke geen Tussentijdse Toets of AVD examen kan worden afgelegd. De rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden).

Artikel 8: Vrijwaring:

 

8.1 Als de cursist tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

8.1.1. De rijschool kan de cursist normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. Tenzij de instructeur instructies heeft gegeven ter voorkoming van de boete of schade aan de lesmotor of toegebrachte schade of letsel en er aan deze instructies opzettelijk geen gevolg is gegeven.

8.1.2. Als de cursist zich op de motor zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de cursist wel aansprakelijk worden gesteld;

8.1.3. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt dat de cursist onder invloed was, dan kan de cursist aansprakelijk worden gesteld;

8.1.4. Het is tevens verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat duidelijk op de verpakking van het medicijn. Ook dan kan de cursist bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

8.2 De rijschool zal de cursist vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de cursist dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De cursist mag dan in zo’n geval ook geen lesmotor besturen. Als de cursist niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de cursist aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

Artikel 9: Geschillen:

 

9.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing;

9.2 Ouder(s) en/of verzorger(s) en de cursist gaan akkoord met de overeenkomst. Wanneer er sprake is van minderjarigheid, is de cursist toch aansprakelijk voor eventuele voortvloeiende kosten vanuit de opleiding.